0
Twój koszyk

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego IBeliveinpaper – dalej zwanego sklepem internetowym – działającego pod adresem www.ibeliveinpaper.com

Sklep internetowy sprzedaje produkty autorstwa Joanny Dobkowskiej. Właścicielem sklepu jest firma Joanna Dobkowska STUDIO, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 521 207 26 62, REGON 140106218, adres do korespondencji elektronicznej: ibeliveinpaper@gmail.com telefon: +48 606 966 306

DEFINICJE:

   • Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Joanna Dobkowska STUDIO, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 521 207 26 62, REGON 140106218

   • Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

   • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

   • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

   • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin wraz z odpowiednimi przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący reguluje kwestie rodzaju i zakresu świadczonych usług, tryb postępowania reklamacyjnego i odpowiedzialność związaną z korzystaniem ze Sklepu. Regulamin wraz z odpowiednimi przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący reguluje kwestie rodzaju i zakresu świadczonych usług, tryb postępowania reklamacyjnego i odpowiedzialność związaną z korzystaniem z Serwisu.

   • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. Zamówienie oznacza jedną lub więcej Transakcji, które Kupujący zamierza opłacić.

   • Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

   • Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

   • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

   • Zakup – oznacza opłaconą Transakcję, która skutkuje zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Sklepem i Kupującym. Zakup dokonywany jest przez Internet w formie umowy zawieranej na odległość.

   • Obiekt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Prezentowane w Sklepie zdjęcia Obiektów przedstawiają wzór danego modelu i ze względu na ręczny charakter wykonania Obiekty mogą nieznacznie różnić się od wzorów prezentowanych w Sklepie.

  § 1. Informacje ogólne

    • 1. Informacje na temat wszystkich sprzedawanych obiektów i ich dostępności znajdują się na stronie internetowej sklepu.

    • 2. Wszystkie obiekty oferowane na stronie sklepu internetowego są nowe i wolne od wad.

    • 3. Klient przez całą dobę może składać zamówienie korzystając z przygotowanego serwisu internetowego, wskazując produkty, którymi jest zainteresowany i umieszczając ich odpowiednią ilość do wirtualnego koszyka.

    • 4. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

    • 5. Składanie zamówień przez Klienta na obiekty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.

    • Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek 23%VAT).

    • Ceny nie zawierają kosztów wysyłki produktów. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje: dokładny opisu danego produktu i jego cech; łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy dotyczące sposobu i terminu zapłaty dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.

   Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie sklepu. Zmiana ceny nie obejmuje produktów, na które wcześniej zostało złożone i potwierdzone zamówienie.

   §2. Zasady składania Zamówienia

   W celu złożenia Zamówienia należy:

   wybrać Obiekt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Kupuję” (lub równoznaczny);

   wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Obiektu)
   jesli potrzebna jest faktura – zgłoszenie można umieścić pod zamówieniem w formularzu Informacje Dodatkowe

   kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”

   wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności
   ustalona kwota zostanie pobrana z podanej karty płatniczej

   §3.Oferowane metody dostawy oraz płatności

   Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Obiektu:

   Odbiór osobisty dostępny w Warszawie  po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedawcą

   Wysyłka paczki na wskazany przez klienta adres za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszty przesyłki ponosi klient i wynoszą:

     • Koszty wysyłki na terenie Polski według taryfikatora wybranej firmy kurierskiej. Kurier gwarantuje dostarczenie towaru na terenie Polski w ciągu 48h od momentu odebrania przesyłki ze sklepu.

    Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

      • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

     Płatność gotówka lub kartą w przypadku odbioru osobistego.

     Płatność online obsługiwaną przez  Przelewy24

     Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z treścią regulaminu

     Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

     Zamówiony towar dostępny w magazynie jest wysyłany w przeciągu 3-4 dni roboczych od zaksięgowania kwoty należnej za produkt (termin realizowania zamówień indywidualnych to od 7-14 dni).
     W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

     Jeśli zamówienie nie zostanie opłacone w ciągu 3 dni, zamówienie zostanie anulowane, a kupiony przedmiot wróci do sklepu.

     Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT: Imię i nazwisko/firmę, Adres zamieszkania/siedziby, Numer NIP (w przypadku firm), Numer zamówienia, Adres korespondencyjny.

     Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

     W przypadku wyboru przez Klienta:

       • płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

       • płatności gotówką bądź kartą przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

       • Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 4 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. Towar dostępny w magazynie wysyłamy w ciągu najbliższych 2 dni roboczych, towar na zamówienie – w zależności od możliwości produkcyjnych. Staramy się by czas realizacji był możliwie najkrótszy i o jego długości informujemy klienta indywidualnie.

      Początek biegu terminu dostawy Obiektu do Klienta liczy się w następujący sposób:

        • W przypadku towarów dostępnych w magazynie:– przy wyborze przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.– przy wyborze przez Klienta odbioru osobistego Obiektu, Obiekt będzie gotowy do odbioru przez Klienta od następnego dnia roboczego od chwili potwierdzenia zamówienia. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

        • W przypadku towarów dostępnych na zamówienie – termin może wahać się od 8 tygodni – 10 tygodni.

        • Dostawa Obiektu odbywa się na terenie Polski oraz krajów Unii Europejskiej.
         Dostawa poza UE – po wcześniejszym ustaleniu kosztów transportu.

        • Dostawa Obiektu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Obiektu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

        • Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru bądź opóźnienie w dostarczeniu towaru wynikające z błędnie podanego adresu dostawy lub nieobecności w miejscu dostawy odbiorcy.

       Odbiór osobisty Obiektu przez Klienta jest bezpłatny.

       W przypadku niedostępności części zamówionego towaru Sklep niezwłocznie poinformuje o brakujących elementach zamówienia w formie mailowej. Klient będzie miał możliwość podjęcia decyzji o odstąpieniu bądź zmianie zamówienia.

       Jeżeli klient zapłacił już za zamówione obiekty, których realizacja okazała się niemożliwa, Sklep zwróci w ciągu 24h pieniądze na to samo konto, z którego była dokonana płatność.

       Do każdego zamówienia wystawione zostanie potwierdzenia zamówienia i przesyłane na adres e-mail podany przez Kupującego.

       W chwili wysyłki zamówienia klient otrzymuje drogą mailową informację o wysyłce zamówienia. Jeżeli klient podał numer swojego telefony w trakcie składania zamówienia, numer ten będzie przekazany firmie kurierskiej by ułatwić kontakt i dostawę towaru. W przypadku gdy przesyłka nosi znamiona zewnętrznych uszkodzeń, prosimy o rezygnację z jej odbioru i zwrócenie paczki kurierowi.

       Klient może dokonać zmian w zamówieniu aż do dokonania wysyłki, w tym celu należy się skontaktować ze sklepem na adres mailowy ibeliveinpaper@gmail.com

       W przypadku rezygnacji z zamówienia po dokonanej wpłacie na konto, bądź zmiany zamówienia związanej ze zmniejszeniem należnej kwoty do zapłaty, sklep internetowy zwróci pieniądze na konto, z którego otrzymał płatność z przeciągu 7 dni roboczych.

       §6. Prawo odstąpienia od umowy

       Konsument może w terminie 7 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

       Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

       W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Obiektów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

       Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

       Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy  – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone powyżej.

       W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

       Skutki odstąpienia od Umowy:

       W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

       W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

       Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

       Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Obiektu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

       Konsument powinien odesłać Obiekt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle Obiekt przed upływem terminu 7 dni.

       Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Obiektu, także koszty zwrotu Obiektu, jeśli ze względu na swój charakter Obiekt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

       Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Obiektu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Obiektu.

       W przypadku gdy ze względu na charakter Obiektu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Obiektu, będzie się znajdować w opisie Obiektu w Sklepie.

       §7. Reklamacja i gwarancja

       1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Obiekty. Ze względu na ręczny charakter tworzenia na wszystkich etapach produkcji oraz z uwagi na naturalne cechy ceramiki obiekty mogą mieć delikatne przebarwienia masy, nierówności, w szkliwie mogą pojawić się nakłócia / bombelki powietrza. Wszystkie obiekty są starannie selekcjonowane, by produkt trafiający do sprzedaży w pełni spełniał oczekiwania estetyczne Konsumenta.

       2. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres sklepu podany w niniejszym Regulaminie.

       §8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

       Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

       Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

       Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

       Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

       Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

       §9. Dane osobowe w Sklepie internetowym

       Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

       Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

       Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

         • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

         • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

        Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

        Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

        Pełna treść Polityki Prywatności i i zgody na wykorzystywanie danych osobowych znajduje się na stronie Polityka Prywatności

        §10. Postanowienia końcowe

        Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim oraz angielskim.

        Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

        W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

        Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

        Translate »